امروز دوشنبه 7 خرداد 1397

اعضای هیأت تحریریه

اعضای هیأت تحریریه مجله بیوتکنولوژی کشاورزی

 • منصور امیدی، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
 • عبدالرضا باقری، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • امین باقی زاده، استادیار مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان
 • آدم ترکمن زهی، استاد دانشکده علوم دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • سامان حسینخانی، دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
 • محمدرضا زمانی، استاد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 • عباس سعیدی، دانشیار دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی
 • مسعود شمس بخش، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • محمد جواد ضمیری، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • بهزاد قره یاضی، دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • مصطفی مطلبی، استاد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 • محمد علی ملبوبی، دانشیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 • محمدرضا نقوی، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران