امروز دوشنبه 7 خرداد 1397
جستجو
تا

     


تعداد موارد: 270 - در حال نمایش صفحه: 1 از 27

مقالات چاپ شده
کد مقالهعنوانموضوعنوعزباننویسندگانفایلشماره نشریه
96F115

نقشه یابی جایگاههای ژنی موثر بر وزن زنده و اندازه بدن در گوسفند لری-بختیاری با استفاده از طرح ناتنی پدری و معرفی نشانگرهای زیستی مرتبط با سرعت رشد

مارکرهای مولکولیپژوهشی کاملFaابراهیم اسدی خشویی، رویا حریت، سعداله هوشمند، علی اسمعیلی زاده کشکوئیهدیدن
چکیده: هدف از انجام این پژوهش، نقشه یابی جایگاههای ژنی موثر بر وزن زنده و اندازه بدن و شناسایی نشانگرهای زیستی مهم مرتبط با سرعت رشد در گوسفند نژاد لری بختیاری بود. آنالیز نواحی ژنومی موثر بر صفات کمی مورد بررسی (QTL) در یک جمعیت گوسفند نژاد لری بختیاری با استفاده از تحلیل پیوستگی به روش مکان‌یابی درون فاصله‌ای مبتنی بر رگرسیون انجام گردید. جمعیت مورد بررسی شامل 162 حیوان مربوط به 5 خانواده ناتنی پدری بود. داده‌های فنوتیپی شامل اندازه‌گیری‌های وزن تولد (BW)، وزن یک‌ماهگی (W1)، وزن شیرگیری (WW)، وزن شش ماهگی (W6)، دور سینه در شش ماهگی (HG6)، طول بدن در شش ماهگی (BL6)، ارتفاع جدوگاه در شش ماهگی (HT6)، وزن نه ماهگی (W9) و وزن دوازده ماهگی (W12) بودند. 5 والد نر و نتاج آنها برای شش نشانگر ریزماهواره تعیین ژنوتیپ شدند. داده‌ها در دو مرحله، آنالیز هر خانواده به صورت انفرادی و آنالیز توام تمام خانواده‌ها به کمک یک مدل تک QTLتجزیه و تحلیل شدند. براساس آنالیزهای انفرادی خانواده‌ها، QTL مرتبط با صفت وزن یک ماهگی (روی کروموزوم شماره 1 در موقعیت 6/210 سانتی مورگان) در نزدیکی پرایمر INRA011در خانواده دوم شناسایی گردید. در خانواده‌‌ی سوم نیز QTL های مرتبط با صفات وزن یک ماهگی و وزن شیرگیری به ترتیب در موقعیت های 6/252 و 6/223 سانتی مورگان در نزدیکی نشانگرهای LSCV105 و MCM137 شناسایی شدند. همچنین در خانواده چهارم نیز یک QTL موثر بر صفت وزن یک ماهگی در موقعیت 6/254 سانتی مورگان در نزدیکی نشانگر LSCV105شناسایی شد. با انجام آنالیز به صورت همزمان بر روی تمام خانواده‌ها یک QTL مرتبط با صفت وزن یک ماهگی در موقعیت 6/254 سانتی مورگان در نزدیکی نشانگر LSCV105شناسایی شد. با توجه به آن که ژن های ترانسفرین و PIT1 بر روی کروموزوم 1 قرار دارند این دو ژن کاندیداهای قوی برای اثرات مشاهده شده‌ی QTL برای صفات رشد در این نژاد هستند.
96F116

بررسی تنوع ژنتیکی گاندو، کروکودیل پوزه کوتاه ایرانی (Crocodylus Palustris)، با استفاده از توالی یابی نواحی D-Loop و Cyt b میتوکندری

مارکرهای مولکولیپژوهشی کاملFaاحمد افشاریان، محمدرضا نصیری، اسماعیل ابراهیمی، علی جوادمنشدیدن
چکیده: شناسایی ویژگی‌های ژنتیکی تمساح پوزه کوتاه ایرانی (گاندو)، در برنامه‌ریزی مدیریتی به منظور حفاظت و نگهداری آن نقش بسیار مهمی دارد، لذا این پژوهش با هدف، بررسی ژنتیکی کروکودیل پوزه کوتاه ایران بر اساس مطالعه جمعیتی نواحی ثابت و متغیر ژنوم میتوکندری انجام گردید. بدین منظور، 12 نمونه بافت پوست و خون از سه منطقه مختلف شهرستان چابهار جمع‌آوری و پس از استخراج DNA، نواحی ثابت و متغییر ژنوم میتوکندری Cyt b و D-loop با استفاده از روش PCR تکثیر گردید. محصولات PCR توالی یابی و سپس آنالیز نتایج با استفاده از نرم‌افزارهای بیوانفورماتیک و مبتنی بر داده‌های نوکلئوتیدی و کدون‌های پروتئینی انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که تمامی نمونه‌های مورد مطالعه، دارای توالی نوکلوتیدی یکسان هستند و هیچ تنوع ژنتیکی در بین این نمونه‌ها یافت نشد. نزدیکترین گونه به گاندو، گونه Crocodylus palustris و سپس گونه C. porosus بدست آمد. مقایسه توالی‌ها نشان دهنده وجود 12 جایگاه پلی‌مورفیک در بین 1156 جایگاه مورد مطالعه بود و 5 هاپلوگروپ معرفی گردید. لذا، با توجه به عدم مشاهده تنوع ژنتیکی در بین نمونه‌های مورد مطالعه، استفاده از برنامه‌های حفاظتی جهت افزایش تنوع ژنتیکی در گاندو امری بسیار ضروری به نظر می‌رسد.
96F112

اثر تنش فلز کادمیوم بر الگوی بیان ژن و فعالیت آنزیم گلوتاتیون‌ ردوکتاز در گیاه ماریتیغال (Silybum marianum)

مارکرهای مولکولیپژوهشی کاملFaثریا پورتبریزی، شهرام پورسیدی، روح‌اله عبدالشاهی، نازی نادرنژاددیدن
چکیده: کادمیوم یکی از فلزات سنگین است که در گیاهان تنش اکسیداتیو ایجاد می‌‌کند و گیاهان برای حفاظت در برابر این تنش مجهز به یک سیستم جاروب ‌کننده رادیکا‌ل ‌های آزاد می‌باشند. این سیستم‌ شامل آنزیم ‌های آنتی ‌اکسیدان و نیز سیستم آنتی ‌اکسیدانی غیر آنزیمی است. در این مطالعه تغییر در الگوی بیان ژن و فعالیت آنزیم گلوتاتیون‌ ردوکتاز در پاسخ به غلظت ‌های (0، 600،300 و 900 میکرو مولار) کلرید ‌کادمیوم در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به ترتیب با 2 و 5 تکرار در گیاه ماریتیغال (Silybum marianum) بررسی شد. طبق نتایج بدست آمده از آنالیز نیمه کمی RT-PCR، میزان بیان این ژن در برگ گیاهچه های تحت تنش نسبت به گیاهچه های شاهد، تغییرات معنی دار نشان داد به طوری که کمترین و بیشترین میزان بیان به ترتیب در سطح شاهد و غلظت 900 میکرو مولار کلرید کادمیوم مشاهده شد. بنابراین می توان گفت آنزیم گلوتاتیون‌ ردوکتاز در سیستم دفاع آنتی اکسیدانی آنزیمی در پاسخ به سمیت کادمیوم در گیاه ماریتیغال نقش ایفا می کند
96A240

بررسی پروتئوم برگ کلزا (Brassica napus L.) در شرایط تنش شوری

بیوتکنولوژی گیاهیپژوهشی کاملFaنیما دولت‌آبادی، محمود تورچی، مصطفی ولیزاده، علی بنده‌حقدیدن
چکیده: شوری به عنوان یکی از مهمترین تنش‌های غیر زیستی تولید محصولات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک را به شدت کاهش می‌دهد. کلزا به‌دلیل کیفیت بالای روغن دانه، مقادیر زیاد اسیدهای چرب اشباع نشده و عملکرد بیشتر روغن در واحد سطح نسبت به دیگر دانه‌های روغنی، برتری دارد. گیاهان در مواجهه با شرایط تنش، با سنتز برخی متابولیت‌های ضروری، پروتئین‌های خاص ساختاری یا آنزیم‌های مسیرهای متابولیکی با تنش وارد شده مقابله می‌کنند. جهت شناسایی مکانیسم‌های مولکولی تحمل تنش شوری، تغییرات بیان پروتئین‌های رقم حساس Option500 تحت تنش شوری مورد بررسی قرار گرفت. شوری از نوع کلرید سدیم با سطوح صفر (شاهد)، 150 و 300 میلی مولار باعث کاهش معنی‌دار وزن خشک اندام هوایی، ارتفاع بوته، پتاسیم برگ و نسبت K+/Na+ برگ و از طرفی باعث افزایش میزان سدیم و پرولین برگ گردید. با انجام الکتروفورز دو بعدی 110 لکه‌ی پروتئینی تکرار‌پذیر شناسایی شد، که از بین آنها 44 لکه براساس شاخص فاکتور القا (Induction Factor)، دارای تغییرات بیان معنی‫دار بودند، که هفت لکه پروتئینی همچنین در سطح احتمال 5% معنی‫دار شدند. به طور کلی یک لکه افزایش بیان و شش لکه کاهش بیان نشان دادند. با روش طیف سنجی LC-MS/MS این پروتئین‌ها، که در چرخه تولید انرژی و فتوسنتز نقش کلیدی ایفا می‌کنند، شناسایی شدند. در این پژوهش نقش احتمالی پروتئین‌های شناسایی شده در واکنش به تنش شوری مورد بحث قرار گرفت.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
95A232

بررسی پروموتر ژن S-Like RNase در برنج تراریخت

بیوتکنولوژی گیاهیپژوهشی کاملFaرودابه راوش، بهروز شیران، اسماعیل ابراهیمی، سعد الله هوشمند، رودی دلفروسدیدن
چکیده: گروه ژن‌های RNase در فرایندهای حیاتی سلولی همچون همانند‌سازی DNA، رونویسی، پیرایش و کنترل ترجمه، شرکت می‌کنند.S-Like ریبونوکلئازها (S-Like RNase)، همولوگS ریبونوکلئاز (S-RNase)‌ها هستند، ولی آنها در ناسازگاری گیاه مشارکتی ندارند. در گیاهان دو لپه‌ای S-Like RNase‌ها نقش مهمی در انتقال مجدد فسفات طی فرایند پیری دارند، همچنین آنها در فرایندهای کمبود فسفات معدنی، دفاع سلولی و زخم‌های فیزیکی القا می‌شوند. اثرات RNase‌ها در پاسخ به خشکی می‌تواند به دلیل اثرات متقابل بین چندین فعالیت مختلف آنها باشد. در این تحقیق پروموتر ژن S-Like RNase در بالادست ژن بتا گلوکرونیداز (GUS) قرار داده‌شد سپس سازه مورد نظر توسط الکتروپوریشن به آگروباکتریوم تومفاسینس، سویه LBA 4404، انتقال داده‌شد و سپس به کمک هم کشتی، گیاه تراریخت ایجاد شد. با استفاده از روش رنگ‌آمیزی هیستوشیمیائی فعالیت پروموتر ژن S-Like RNase در بافت‌ ریشه، برگ و بساک برنج بررسی گردید. نتایج نشان داد که پروموتر این ژن دارای فعالیت بالایی در بساک برنج می‌باشد درحالیکه میزان فعالیت آن در برگ کم و در ریشه نیز ناچیز بوده‌است. بررسی بروز پروموتر این ژن در بافت‌های مختلف، نتایج بیان بالای ژن S-Like RNase در بساک در مقایسه با بافت-های دیگر که با استفاده از آنالیز q-PCR در مطالعات قبلی مشخص شده‌بود را تکمیل و تائید می‌کند.
96A268

بررسی اثر بهینه‌سازی کدونی بر میزان بیان نانوبادی Anti-VEGF

بیوتکنولوژی گیاهیپژوهشی کاملFaمژگان سلیمانی زاده، عبدالرضا باقری، مختار جلالی جواران، علیرضا سیفی، مهدی بهدانی، فاطمه کاظمی لمعهدیدن
چکیده: گیاهان به‌دلایل متعددی به‌عنوان بیوراکتورهای ارزشمند برای تولید انواع پروتئین‌های نوترکیب (به‌ویژه آنتی‌بادی‌های مونوکلونال و...) می‌توانند مورد بهره‌برداری قرار گیرند. استفاده از ناقل‌های ویروسی گیاهی برای بیان موقت، یک استراتژی مفید برای تولید پروتئین‎های مهم دارویی از قبیل آنتی‎بادی‌ها در مقیاس بالا و در یک دوره زمانی خیلی کوتاه پیشنهاد می‎شود. امروزه، سرطان دومین عامل مرگ و میر در جامعه بشری است. شواهد قانع کننده نشان می‌دهد که فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) به‌دلیل نقش ضروریش در رگزایی یک هدف مهم برای درمان سرطان می‌باشد. در این مطالعه قطعات مختلف نانوبادیAnti-VEGF (Nb42) به‌طور موقت تحت کنترل راه‌انداز قوی ویروسی در گیاه کدو با استفاده از ناقل ویروسی مبتنی بر ZYMV بیان گردید. این قطعات شامل توالی معمولی نانوبادی (Nb42I) و توالی بهینه شده نانوبادی برای بیان در گیاه (Nb42II) بودند. پس از مایه‌کوبی گیاهان، حضور رونوشت‌های قطعات مختلف ژنی Nb42 در گیاهان مایه‌کوبی شده کدو با استفاده از آزمون‌RT-PCR شناسایی گردید. همچنین بیان پروتئین‌‌ نوترکیب با استفاده از آزمون‌های لکه‌گذاری نقطه‌ای، SDS-PAGE، لکه‌گذاری وسترن و الایزا تائید گردید. بر اساس نتایج الایزا، میزان بیان نانوبادی Nb42Iو Nb42II به ترتیب 2 و 8/6 میکروگرم در هر گرم بافت برگی بود. در مجموع، نانوبادی نوترکیب Nb42 می‎تواند به‌طور موثر در گیاه کدو بیان گردد و سیستم بیانی مبتنی بر ZYMV یک سیستم تولیدی مناسب برای بیان پروتئین‌های نوترکیب در گیاهان خانواده کدوئیان خواهد بود.
96A258

ارزیابی توالی رونوشت گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum cyminum) با استفاده از RNA-Seq

بیوتکنولوژی گیاهیپژوهشی کاملFaداریوش صادقی، سید محمدمهدی مرتضویان، محمدرضا بختیاری زادهدیدن
چکیده: زیره سبز (Cuminum cyminum L.) گیاهی گلدار از خانواده چتریان (Apiaceae) است که بومی مناطق شرق مدیترانه تا هند می‌باشد. به‌رغم اهمیت دارویی فراوان زیره سبز، اطلاعات بسیار اندکی از ژنوم و مکانیسم‌های بیوشیمیایی ترکیبات موجود در این گیاه وجود دارد. در مطالعه حاضر جهت ارزیابی توالی رونوشت زیره سبز، از اندام گل (به دلیل تجمع بالای ترکیبات آلدئیدی و محل اصلی بیوسنتز آن)، جهت استخراج RNA از چهار نمونه و انجام آنالیز‌های RNA-Seq استفاده شد. در نهایت، بیش از 153 میلیون خوانش به طول 50 باز از توالی‌یابی این نمونه‌ها حاصل شد. سرهم‌بندی خوانش‌ها به منظور ایجاد رونوشت‌های بیان شده توسط نرم‌افزار Trinity (نسخه 3 . 1 . 1) و با مقادیر kmer 25 و 32 انجام شد. بهترین سرهم‌بندی بر اساس کامل بودن توالی رونوشت‌ها با استفاده از نرم‌افزار BUSCO (نسخه 3) شناسایی شد. بعد از سرهم‌بندی خوانش‌ها 50973 توالی ژن (کانتیگ) با میانگین طول 725 باز و مقدار N50 برابر با 1136 باز به دست آمد. همچنین از این تعداد ژن، 53103 رونوشت شناسایی شد. از این تعداد، 35860 رونوشت دارای حداقل یک همولوگ در بانک اطلاعاتی Nr بودند. بیش از 7/66 درصد رونوشت‌ها حداقل دارای یک همولوگ در بانک اطلاعاتی GO (فرآیند‌های بیولوژیک، عملکرد‌های مولکولی و اجزاء سلولی) بودند. بیشتر ژن های شناسایی شده مرتبط با تنظیم رونویسی و فعالیت های غشایی بودند. در مطالعه حاضر نخستین پروفایل توالی رونوشت در گیاه زیره گزارش شد که می‌تواند در مطالعات بعدی به منظور شناسایی ژن‌های دخیل در مسیر بیوسنتزی ترکیبات ثانویه مختلف و دیگر مطالعات ژنتیکی در این گیاه مورد استفاده قرار گیرد.
96A247

تاثیر تنش خشکی بر بیان ژن‌های کدکننده آنزیم‌های فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL)، اوژنول سینتاز 1 (EGS1) و کافئیک O- متیل ترانسفراز (COMT) در ریحان

بیوتکنولوژی گیاهیپژوهشی کاملFaبابک عبدالهی مندولکانی، محمد علی‌پور، رضا درویش زاده، بختیار مجرومی سنجیدیدن
چکیده: ریحان (Ocimum basilicum L.) از مهمترین گیاهان دارویی متعلق به خانواده نعناعیان است که اسانس آن سرشار از ترکیبات فنیل پروپانوئیدی می‌باشد. تنش‌های محیطی مانند خشکی می‌توانند درصد و میزان ترکیبات اسانس را تغییر داده و بر بیان ژن‌های دخیل در سنتز آن نیز تاثیر بگذارند. به منظور مطالعه اثر تنش خشکی بر بیان برخی ژن‌های کلیدی دخیل در بیوسنتز فنیل پروپانوئیدها از جمله فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL)، اوژنول سینتاز1 (EGS1) و کافئیک o- متیل ترانسفراز ((COMT در رقم کشکنی لولوی ریحان، آزمایشی بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه اجرا شد. تنش خشکی در سه سطح 100 (کنترل)، 75 و50 درصد ظرفیت زراعی در مرحله 6 تا 8 برگی اعمال شد. بیان ژن‌های مورد نظر با استفاده از تکنیک Real time PCR بررسی شد. تجزیه داده‌های مربوط به بیان ژن‌های موردنظر و مقایسه میزان بیان ژن EGS1 در تیمار 75 و 50 درصد ظرفیت زراعی نسبت به شاهد نشان داد که میزان بیان این ژن در تیمار 75 درصد تغییر چندانی نسبت به کنترل نداشته ولی در تیمار 50 درصد، 74/9 برابر کنترل افزایش یافت. میزان بیان ژن ‌COMT در هر دو تیمار تنش خشکی نسبت به شاهد، تغییر چندانی نکرد ولی میزان بیان ژن PAL در هر دو تیمار تنش خشکی نسبت به کنترل، 5/1 تا 2 برابر افزایش یافت. البته میزان بیان این ژن بین دو تیمار تنش خشکی معنی دار نبود. بنابراین احتمال می‌رود بتوان از طریق اعمال تنش خشکی و افزایش بیان ژن‌های EGS1 و PAL محتوای ترکیبات فنیل پروپانوئیدی را در ریحان افزایش داد.
96A242

القای بیان چند ژن مرتبط با بیماری‌زایی در گیاه توتون تیمار شده با هورمون‌های اسید سالیسیلیک و جاسمونیک اسید به دنبال آلودگی با باکتری Pseudomonas syringae pv. tabaci

بیوتکنولوژی گیاهیپژوهشی کاملFaفریده فرج اللهی، ولی الله بابایی‌زاد، حشمت الله رحیمیاندیدن
چکیده: توتون به عنوان گیاهی مدل، امروزه به طور چشمگیری در تحقیقات مولکولی با هدف درک مبانی تعاملات بیمارگر و گیاه استفاده می‌شود. بیماری باکتریایی آتشک توتون گسترش جهانی دارد و خسارت قابل توجهی به توتون وارد می‌کند. عامل این بیماری Pseudomonas syringae pv. tabaci (Pst) می‌باشد. القای ژن‌های مرتبط با بیماری‌زایی که در مقاومت به بیماری‌ها ایفای نقش می‌کنند می‌تواند در کاهش شدت بیماری مؤثر باشد. شواهد نشان می‌دهد که هورمون‌های گیاهی در بیان این ژن‌ها در گیاهان مؤثر بوده و موجب افزایش تولید متابولیت‌های ثانویه می‌گردند. علاوه بر این سیستم دفاعی گیاه را از طریق فعال‌سازی رونویسی ژن‌های مرتبط با مکانیسم دفاعی گیاه را تحریک نموده و باعث تنظیم مقاومت القایی می‌گردند. در این تحقیق، بیان ژن‌های PR1، PR5، PAL، Catlase و WRKY12 در گیاه توتون تیمار شده با هورمون اسید سالیسیلیک با غلظت 3 میلی‌مولار و اسید جاسمونیک با غلظت 5/0 میلی‌مولار و گیاه شاهد، پس از آلودگی با باکتری Pseudomonas syrigae pv. tabaci در چند بازه زمانی با استفاده از تکنیک Quantitative Real time PCR (QRT-PCR) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمار اسید جاسمونیک و به خصوص اسید سالیسیلیک باعث تغییرات قابل توجه در بیان این ژن‌ها پس از تزریق باکتری شده است.
96B101

تخمین عدم تعادل پیوستگی و پویش کل ژنومی جهت شناسایی جایگاه‌های ژنی تحت انتخاب مرتبط با وزن بدن در گوسفندان نژاد زندی

بیوتکنولوژی جانوریپژوهشی کاملFaحسین محمّدی، سید عباس رأفت، حسین مرادی شهربابک، جلیل شجاع غیاث، محمد حسین مرادیدیدن
چکیده: وزن بدن از مهمترین معیارهای تعیین کننده سود اقتصادی در صنعت پرورش گوسفند است. در مطالعات پیوستگی و انتخاب ژنومی تعیین میزان و گستره عدم تعادل پیوستگی (LD) در تشخیص تعداد نشانگر مورد نیاز و اندازه نمونه، اهمیت بسزایی دارد. علاوه براین، انتخاب برای افزایش فراوانی موتاسیون‌های جدیدی که فقط در برخی از زیرجمعیت‌ها سودمند هستند باعث باقی گذاشتن نشانه‌هایی در سطح ژنوم می‌شود. اغلب این مناطق با ژن‌ها و QTLهای مرتبط با صفات مهم اقتصادی در ارتباط هستند. بنابراین، هدف این تحقیق مطالعه گستره LD و شناسایی مناطقی از ژنوم گوسفندان نژاد زندی با وزن بدن متفاوت بود که در طی سال‌های مختلف به صورت مصنوعی یا طبیعی انتخاب شده‌اند. بدین منظور، از 73 رأس گوسفند زندی نمونه خون تهیه شد و با استفاده از آرایه‌های SNPChip 50‌K شرکت ایلومینا ژنوتیپ 54241 نشانگر بر مبنای آخرین نسخه Oar_4.0 ژنوم گوسفند تعیین شد. پس از مراحل کنترل کیفی، در نهایت 40879 نشانگر SNP مربوط به 71 حیوان آنالیز شدند. مقدار LD با محاسبه آماره r2 بین تمام جفت جایگاه‌ها از طریق نرم افزار PLINK محاسبه شد. برای شناسایی نشانه‌های انتخاب بر پایه روش‌های عدم تعادل پیوستگی از آزمون هموزیگوسیتی هاپلوتایپی بسط داده شده جمعیت تلاقی (XP-EHH) استفاده شد. در این مطالعه گستره مفید عدم تعادل پیوستگی در 40K برابر با 2/0 r2= برآورد شد. نتایج این تحقیق 10 منطقه ژنومی روی کروموزوم‌های 1، 2، 3، 5، 6، 9، 12، 13، 21 و 22 را شناسایی کرد. تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی نشان داد که برخی از این مناطق ژنومی با ژن‌های مؤثر بر صفات رشد، متابولیسم چربی، توسعه سیستم اسکلتی، متابولیسم انرژی و کیفیت گوشت

در حال نمایش صفحه: 1 از 27
1
...