امروز پنجشنبه 5 مرداد 1396
جستجو
تا

     


تعداد موارد: 244 - در حال نمایش صفحه: 1 از 25

مقالات چاپ شده
کد مقالهعنوانموضوعنوعزباننویسندگانفایلشماره نشریه
92D15

همسانه‌سازی و بیان ژن آلکان هیدروکسیلاز از باکتری Pseudomonas putida

مهندسی ژنتیکپژوهشی کاملFaمهدی حسن شاهیان، هادی رواندیدن
چکیده: Pseudomonas putida یک باکتری هتروتروف بوده که قابلیت رشد روی طیف وسیعی از سوبستراها که عمده آن ها آلکان‌ها هستند، دارا می باشد. توانایی تجزیه طیف وسیعی از هیدروکربن‌ها، نشان‌دهنده برتری این ارگانیسم نسبت به اعضای دیگر جامعه میکروبی تجزیه کننده نفت می باشد. باکتری P. putida دارای سیستم آلکان هیدروکسیلاز (ژن alk-B) برای تجزیه آلکان‌ها می‌باشد. هدف از اجرای تحقیق حاضر جداسازی و بیان ژن آلکان هیدروکسیلاز باکتریP. putida می باشد. برای این منظور ابتدا همسانه‌سازی در پلاسمید pBluescript انجام شد و سپس ناحیه کدکننده ژن مذکور در پلاسمید pET-26a وارد شد. بیان ژن خارجی در سویه BL-21 از باکتری E. coli صورت پذیرفت. فعالیت آنزیم نوترکیب حاصله با تفاوت جذب اسپکتروسکپی در اثر اکسید کردن NADPH تعیین شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ژن آلکان هیدروکسیلاز در پلاسمید pBluescript بهخوبی جایگزین گردید، کلنی PCR نیز این امر را تایید کرد. ژن مربوطه بهخوبی در وکتور pET-26a کلون شد. با افزایش زمان پس از القاء با IPTG ، بیان پروتئین آلکان هیدروکسیلاز افزایش یافت. پروتئین نوترکیب حاصله دارای فعالیت آنزیمی مناسب می باشد. انتقال این ژن به باکتری سریع الرشد و سوبسترای غذایی وسیع می تواند نوید بخش تولید بیوکاتالیزوری با کارایی برتر باشد.
92A99

همسانه‌سازی ژن شبه انسولین انسانی در ناقل‌های بیانی گیاهی

بیوتکنولوژی گیاهیپژوهشی کاملFaسرگل دارابی، سونیا رمضانی، محمد احمدآبادیدیدن
چکیده: گیاهان تراریخت، بیورآکتورهای مناسبی برای تولید پروتئین‌های نوترکیب در سطوح بالا و با کیفیت بهتر می‌باشند. همسانه‌سازی ژن کدکننده پروتئین هدف در ناقل بیانی مناسب یکی از مراحل مهم در انتقال و بیان موفق پروتئین در گیاه مورد نظر می‌باشد. هدف از این تحقیق، همسانه‌سازی cDNAی فاکتور رشد شبه انسولین-1 (IGF1) در ناقلهای بیانی مناسب گیاهی بود. برای این منظور، ابتدا با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی، cDNAی ژن IGF1 تکثیر و با استفاده از سایت‌های برشی تعبیه شده در ساختار آغازگر در ناقل پایه pMCS5 وارد گردید. با توجه به مزایای غلات بدلیل کشت وسیع، بیوماس بالا، قابلیت ذخیره دانه و قابلیت استفاده خوراکی برای تولید پروتئین‌های دارویی، پس از توالی‌یابی، cDNA در یک ناقل مناسب برای انتقال و بیان پروتئین در غلات همسانه‌سازی گردید. همچنین با توجه به اینکه کلروپلاست‌های تراریخت پتانسیل بیشتری برای تولید پروتئین نوترکیب عملکردی در سطوح بالا دارند، cDNAی توالی‌یابی شده در دو ناقل اختصاصی برای انتقال و بیان IGF1 در کلروپلاست توتون نیز همسانه‌سازی گردید. در یکی از این ناقلها، ژن گزینشگر بوسیله دو توالی مستقیم LoxP احاطه شده تا امکان حذف ژن انتخابگر از طریق سیستم Cre/Lox پس از گزینش گیاهان تراریخت فراهم گردد.
92A107

شناسایی باکتری‌های اندوفیت گیاه برنج رقم چمپا و بررسی تاثیر آن‌ها بر خصوصیات رشد گیاه میزبان

بیوتکنولوژی گیاهیپژوهشی کاملFaسیدمنصور سیدنژاد، حسین معتمدی، آسیه سلیمانیدیدن
چکیده: اندوفیت‌های آپوپلاست یا سیم‌پلاست گیاهان موجب تحریک رشد گیاه، افزایش مقاومت به آفات و تنش‌ها و بهبود شرایط رشدی گیاه می‌شوند. هدف از مطالعه حاضر شناسایی اندوفیت‌های موجود در شش رقم برنج استان خوزستان و بررسی تاثیر آن‌ها در خصوصیات رشد گیاه میزبان می‌باشد. برای این منظور سوسپانسیونی از بذرهای استریل شده تهیه و با تلقیح به محیط LB اندوفیت‌های موجود در آن‌ها جداسازی و تعیین هویت شدند. توانایی این جدایه‌ها در تثبیت ازت، تولید اکسین و حل کردن فسفات سنجیده شد. اثر تیمار بذرهای رقم چمپا با اندوفیت‌های جداسازی شده از آن بر شاخص‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک ارزیابی شد. در نتیجه این تحقیق هفت اندوفیت از جنس‌های باسیلوس، استافیلوکوکوس و اروینیا از شش رقم برنج جداسازی شد. باکتری اروینیا قادر به تثبیت نیتروژن و انحلال فسفات و بیشترین تولید اکسین بود. تیمار گیاه با اروینیا به طور معنی‌داری موجب افزایش وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، طول اندام هوایی و افزایش تراکم تارهای کشنده گردید. همچنین میزان اکسین اختلاف معنی‌داری را با گروه شاهد نشان داد. تفاوت معنی‌داری بین تیمارهای مختلف در میزان کلروفیل a و همچنین کلروفیل b مشاهده نشد و تیمار فاقد اندوفیت میزان کلروفیل a و کلروفیل b بیشتری نسبت به تیمارهای دارای اندوفیت تولید کرده بودند. در حالی‌که تیمار فاقد اندوفیت بیشترین میزان کاروتنوئید را نسبت به سایر تیمارها تولید کرد. در نهایت می‌توان بر اساس نتایج این تحقیق پیشنهاد داد که باکتری اروینیا به عنوان یک اندوفیت تاثیر قابل توجهی در افزایش عملکرد گیاه برنج رقم چمپا دارد و باعث بهبود خصوصیات اساسی این گیاه می‌شود.
95A222

مطالعه تغییرات پروتئین گیاه یونجه (Medicago sativa L.) در شرایط نرمال و تحت تنش حاصل از تغذیه سرخرطومی برگ یونجه

بیوتکنولوژی گیاهیپژوهشی کاملFaمهدی کاکایی، حجت الله مظاهری لقب، علی مصطفاییدیدن
چکیده: استفاده از ارقام مقاوم از جمله مطمئن‌ترین و سودمندترین روش‌های مبارزه با آفات و از جمله سرخرطومی برگ یونجه‌ (Hypera postica Gyll.) می‌باشد. پس از بررسی‌های مزرعه‌ای و گلخانه-ای، در نهایت، ژنوتیپ تفرش42 برای انجام مطالعات مولکولی و با هدف بررسی تفاوت الگوی بیان پروتئین‌ها طی دو مرحله تنش و عدم تنش نسبت به سرخرطومی برگ یونجه، انتخاب گردید و مورد ارزیابی قرار گرفت. تغییرات در بیان پروتئین‌ها با استفاده از ژل‌های الکتروفورز دوبعدی مطالعه شدند. تجزیه خوشه‌ای، تجزیه به مؤلفه اصلی و تجزیه تابع تشخیص مورد بررسی‌های آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از مجموع 218 نقطه پروتئینی تکرارپذیر، 11 نقطه پروتئینی، تغییر بیان داشتند. بیشترین پروتئین‌های بیان‌ شده با الگوی بیان افزایشی در ژنوتیپ تفرش 42، مربوط به گروه خاصی از پروتئین‌ها بودند که در پاسخ به تنش ایجاد شده توسط آفت، به میزان 46/45% تغییرات داشتند. از نقطه نظر بیان پروتئینی، تجزیه خوشه‌ای سبب تقسیم پروتئین‌ها به سه خوشه اصلی شد که بیانگر وجود پروتئین‌هایی با بیان مشابه در هر خوشه است. لذا، حضور همه آنها در مسیر بیولوژیکی مشترکی ثابت ‌شد. تجزیه تابع تشخیص، نتایج حاصل از خوشه‌بندی را 100% تأیید کرد که نشان از انطباق داده‌های پروتئینی با شرایط آزمایش بود. نتیجه کلی این که با استفاده از نرم‌افزار و تجزیه‌های آماری، به سادگی می‌توان تغییرات بیان معنی‌دار ناشی از خسارت آفت سرخرطومی برگ در یونجه را در سطح پروتئوم مورد ارزیابی قرار داد و شاخص تغییرات را مشخص و متعاقب آن از مهندسی ژنتیک برای افزایش سطح مقاومت گیاه مورد مطالعه بهره‌برداری نمود.
94A212

بیان موقت ژن pgip2 و ژن کایمریک sppgip2-aaa-pgip1در Nicotiana benthamiana

بیوتکنولوژی گیاهیپژوهشی کاملFaرضا محمدزاده، محمدرضا زمانی، مصطفی مطلبیدیدن
چکیده: ایجاد مقاومت در برابر بیماری ها با استفاده از ژن های مقاوم به عامل بیماریزا در گیاهان یکی از راهکارهای بهبود محصولات زراعی در کشاورزی می باشد. پلی گالاکتوروناز ها با اشکال ایزو آنزیمی مختلف جزءاولین آنزیم هایی هستند که قارچ های فیتوپاتوژنیک جهت کلونیزاسیون در دیواره سلول گیاهی ترشح می کنند. برخی گیاهان نیز دارای پروتئین های PGIP (Polygalacturonase Inhibitor Proteins) متنوعی هستند که عملکرد مهارکنندگی اختصاصی علیه آنزیم های پلی گالاکتوروناز قارچی دارند. در این تحقیق سازه کایمریک حاوی ژنهای pgip1 و pgip2 و سازه حاوی ژن pgip2 جهت بیان موقت و بررسی فعالیت مهارکنندگی پروتئین کایمر در مقایسه با PGIP2 به برگ های گیاه توتون ترانسفورم گردید. حضور و بیان ژن بترتیب با استفاده از روش PCR و وسترن بلات تائید شد و در سنجش فعالیت آنزیمی به روش Caplet Assay پروتئین کایمری نسبت به پروتئین PGIP2 منفرد افزایش فعالیت نشان داد. در نتیجه پروتئین کایمریک طراحی شده از نظر بیولوژیکی فعال بوده و نسبت به PVPGIP2 منفرد قدرت مهارکنندگی بالاتری را نشان می دهد. پیش بینی می گردد با انتقال پروتئین کایمر به گیاهان زراعی گیاهان تراریخت مقاوم‌تری بدست آید.
95F108

ارتباط چند شکلی بخشی از ژن IGF-I با ارزش اصلاحی صفات تولیدی و تولید مثلی در بز کرکی راینی

مارکرهای مولکولیپژوهشی کاملFaمحمد حسین ملایی، مسعود اسدی فوزی، محمدرضا محمدآبادی، مهدیه منتظریدیدن
چکیده: فاکتور رشد شبه انسولین یک (IGF-I) ساختار مشابهی با هورمون انسولین دارد. این هورمون که به وسیله ژن IGF-I کد می‌شود نقش مهمی در رشد و نمو بافت‌های مختلف بدن دارد. این تحقیق به منظور بررسی چند شکلی این ژن و ارتباط آن با ارزش اصلاحی صفات تیپ تولد، وزن تولد و وزن الیاف در بز کرکی راینی انجام شد. بدین منظور از رکوردهای 13020 حیوان مربوط به 336 پدر و 3617 مادر استفاده گردید. جهت آنالیز ژنتیکی صفات مورد بررسی از مدل حیوانی یک متغیره و نرم‌افزار ASReml استفاده شد. جهت بررسی اثر چند شکلی ژن IGF-I بر روی ارزش اصلاحی برآورد شده برای صفات مورد بررسی تعداد 94 راس از گله ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد بز کرکی راینی انتخاب و خون-گیری بعمل آمد. واکنش زنجیره‌ای پلیمراز جهت تکثیر قطعه 363 جفت بازی اگزون 4 ژن IGF1 انجام گرفت. سپس ژنوتیپ حیوانات با استفاده از روش PCR-RFLP تعیین شد. در این تحقیق سه ژنوتیپ AA، AB و BB با فراوانی‌های ژنوتیپی 22/0، 65/0 و 13/0 مشاهده گردید، اما بین این ژنوتیپ‌ها و صفات تولیدی و تولید مثلی مورد بررسی رابطه معنی‌داری مشاهده نشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که در جمعیت مورد بررسی از نظر جایگاه ژنI IGF- تنوع قابل ملاحظه‌ای وجود دارد اما با توجه به تعداد کم نمونه‌های مورد استفاده در این تحقیق، پیشنهاد می‌گردد جهت بررسی ارتباط بین این تنوع ژنتیکی و صفات مورد بررسی از نمونه‌های بیشتری استفاده گردد
95B90

اثر مکمل عنصر روی و جایگزینی بتائین با بخشی از متیونین بر بیان ژن بتایین هموسیستئین متیل ترانسفراز و ژنهای لیپوژنیک کبدی مرغ تخمگذار تحت شرایط تنش گرمایی

بیوتکنولوژی جانوریپژوهشی کاملFaمحمود نظری، سمیه سالاری، محمدرضا قربانیدیدن
چکیده: به منظور بررسی تاثیر عنصر روی و سطوح مختلف بتائین جایگزین شده با متیونین بر بیان ژن بتایین هموسیستئین متیل ترانسفراز و ژنهای لیپوژنیک کبدی (آنزیم مالیک و اسید چرب سنتاز) در مرغان تخمگذار لگهورن سویه تجاری های–‌لاین (W-36) با استفاده از تکنیک ریل تایم qPCR، آزمایشی با استفاده از 288 قطعه مرغ تخمگذار در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل (2×2×3) با 12 تیمار آزمایشی، 3 تکرار و 8 قطعه مرغ در هر تکرار از سن 50 الی 62 هفتگی اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح مختلف جایگزینی بتائین با متیونین (صفر و 13 و 26 درصد) و دو سطح مختلف مکمل روی (50 و 100 میلی‌گرم در کیلوگرم سولفات روی) در دو شرایط دمایی متفاوت (استرس گرمایی و دمای معمولی) با سه تکرار در هر تیمار بودند. نتایج نشان داد که افزودن روی تاثیری بر بیان ژنهای بتایین هموسیستئین متیل ترانسفراز و ژنهای لیپوژنیک کبدی نداشت. جایگزین نمودن بتایین با متیونین سبب افزایش بیان بتائین هموسیستئین متیل ترانسفراز به میزان 11/2 واحد و کاهش معنی‌دار بیان ژن آنزیم مالیک و اسید چرب سنتاز به میزان 47/2 و 98/1 واحد در بافت کبد شد. همچنین، تحت تنش گرمایی بیان ژن بتائین هموسیستئین متیل ترانسفراز، آنزیم مالیک و اسید چرب سنتاز به ترتیب به میزان 58/1، 96/1 و 15/2 واحد کاهش پیدا کرد (01/0P<). بنابراین بتائین می تواند با افزایش بیان ژنهای بتائین هموسیستئین متیل ترانسفراز و کاهش بیان آنزیم مالیک و اسید چرب سنتاز، سبب کاهش تنش حرارتی مرغ تخمگذار تحت تنش حرارتی گردد
95A221

آنالیز مولکولی و فیزیولوژیکی پیری برگ پرچم و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در گندم نان تحت تنش خشکی انتهایی

بیوتکنولوژی گیاهیپژوهشی کاملFaسعید باقری‌کیا، محمدهادی پهلوانی، احد یامچی، خلیل زینلی نژاد، علی مصطفاییدیدن
چکیده: در مطالعه فیزیولوژیکی انتقال مجدد مواد فتوسنتزی از ساقه به دانه در طی پر شدن دانه‌ها مواد ژنتیکی جهش‌یافته‌ ابزاری ارزشمند به شمار می‌آیند. دو لاین جهش‌یافته‌ پیشرفته گندم نان (T-67-60 و T-65-7-1) به همراه رقم تیپ وحشی آن‌ها (رقم طبسی) در دو شرایط رطوبتی (مطلوب و 40-30 درصـد ظرفیت مزرعه) به صورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار کشت شدند. اعمال تنش در مرحله ظهور کامل سنبله (زادوکس 60) آغاز شد و نمونه‌برداری‌ها در 5 مرحله (0، 7، 14، 21 و 28 روز پس ازگرده‌افشانی) انجام شد. بر اساس نتایج انتقال مجدد ساقه و کارایی آن تحت تنش خشکی انتهایی در لاین‌های جهش‌یافته‌ به طور معنی‌داری بیشتر از رقم تیپ وحشی بود. علت این امر قدرت مخزن بالاتر و بروز پیری زودرس در لاین‌های جهش‌یافته‌ نسبت به رقم تیپ وحشی بود. با توجه به روند تغییرات محتوای کلروفیل و بیان نسبی ژن‌های کلیدی فتوسنتزی روبیسکو (زیرواحدهای کوچک و بزرگ روبیسکو و روبیسکو اکتیواز) در ژنوتیپ‌ها طی پر شدن دانه‌ها به نظر می‌رسد تجزیه کلروپلاست و سیستم فتوسنتزی در اثر پیری القاء شده توسط تنش خشکی در لاین‌های جهش‌یافته‌ با شدت بیشتری نسبت به رقم تیپ وحشی اتفاق افتاده است. از آنجایی که پدیده پیری تحریک‌کننده انتقال مجدد مواد فتوسنتزی از ساقه به دانه است، انتقال مجدد ساقه و کارایی آن در لاین‌های جهش‌یافته‌ بیشتر از رقم تیپ وحشی بود. رقم تیپ وحشی نیز بیشتر با تداوم فتوسنتز جاری برگ‌ها در جهت پر کردن دانه‌ها عمل کرده است.
95A227

نقشه‌یابی صفات سنبله و دانه با استفاده از خانواده‌های F3 و F4 حاصل از تلاقی بیچر× کویر در جو

بیوتکنولوژی گیاهیپژوهشی کاملFaرباب دغاغله، حسین صبوری، حسین حسینی مقدم، عیسی جرجانی، حسین‌علی فلاحیدیدن
چکیده: جو پس از ذرت، گندم و برنج یکی از مهم‌ترین غلات جهان می‌باشد. به‌منظور نقشه‌یابی صفات سنبله و دانه در دو نسل F3 و F4 حاصل از تلاقی ارقام بیچر× کویر جمعیتی شامل 103 خانواده F3 و F4 جو در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی طی دو سال زراعی 95-1393 در سه تکرار کشت شد. برای صفات مورد ارزیابی تفکیک متجاوز مشاهده شد که نشان‌دهنده وجود ترکیبات آللی متفاوت در والدین بود. نقشه پیوستگی با استفاده از نشانگرهای SSR، iPBS،IRAP و ISSR تهیه شد و 640 سانتی مورگان از ژنوم جو را پوشش داد. فاصله‌ی بین دو نشانگر 69/9 سانتی مورگان برآورد گردید. مکان‌یابی فاصله‌ای مرکب پانزده QTL در دو نسل مکان‌یابی نمود. برای صفات طول ریشک، قطر دانه و طول دانه در هر دو نسل F3 و F4 QTLهایی شناسایی شد. برای طول دانه و تعداد سنبلچه در نسل F4 به ترتیب QTLهای بزرگ اثر با ضریب تبیین 2/12 و 15، با درصد LOD 62/3 و 9/2 در فاصله‌ی 5/3 و 5/2 سانتی‌مورگان از نشانگر شناسایی شدند. صفات طول دانه و قطر دانه در نسل F3 با نشانگر iPBS2076-5 پیوسته و هم-مکان بودند. برای صفات طول ریشک، تعداد سنبلچه، طول دانه و قطر دانه نیز هم‌مکانی شناسایی شد. شناسایی QTL‌های کنترل‌کننده صفات می‌تواند در بهبود عملکرد مؤثر باشد. انتظار می‌رود بتوان پس از تعیین اعتبار در مکان‌ها و جمعیت‌های مختلف از QTLهای شناسایی شده در این بررسی در برنامه‌های انتخاب به کمک نشانگر و مکان‌یابی دقیق استفاده نمود.
93B70

بررسی چند شکلی اگزون 17 ژن DGAT1 و ارتباط آن با درصد چربی شیر گوسفندان نژاد کردی ایستگاه اصلاح نژاد شیروان

بیوتکنولوژی جانوریپژوهشی کاملFaزینب رحمانی، سعید حسنی، سعید زره‌داران، سونیا زکی‌زاده، علیرضا ی خان‌احمدیدیدن
چکیده: دی‌آسیل‌گلیسرول ‌آسیل‌ترانسفراز 1 (DGAT1) یک آنزیم میکروزومی است که مرحله نهایی سنتز تری‌گلیسرید‌ها یعنی تبدیل دی آسیل گلیسرول به تری آسیل گلیسرول را تسریع می‌کند. هدف از این پژوهش، مطالعه چندشکلی اگزون 17 ژن DGTA1 و بررسی ارتباط آن با رکوردهای درصد چربی شیر گوسفندان نژاد کردی ایستگاه اصلاح‌نژاد حسین‌آباد شیروان بود. بدین منظور از 100 رأس میش بطور تصادفی رکورد شیر گرفته شد و با دستگاه اکومیلک توتال، درصد چربی آن تعیین گردید. همچنین، DNA این میش‌ها استخراج و با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی، یک قطعه‌ی 309 جفت بازی اگزون 17 این ژن تکثیر شد. ژنوتیپ‌ها به روش PCR-RFLP و هضم با آنزیم اندونوکلئاز ALuI تعیین شدند. فراوانی آلل C و T این ژن به ترتیب 65/0 و 35/0 محاسبه شد. آنالیز آماری با رویه GLM نرم-افزار SAS 9.1 انجام شد و بیانگر ارتباط معنی‌دار ژنوتیپ‌ها با درصد چربی شیر میش‌ها بود (05/0P<)، به طوری که درصد چربی شیر میش‌های با ژنوتیپ TT نسبت به میش‌های با ژنوتیپ CC بیشتر بود. نتایج پژوهش ما نشان داد که از چندشکلی اگزون 17 ژن DGTA1 می‌توان برای افزایش درصد چربی شیر گوسفند در برنامه‌های انتخاب به کمک نشانگر استفاده کرد.

در حال نمایش صفحه: 1 از 25
1
...