امروز پنجشنبه 31 خرداد 1397

همسانه‌سازی ژن شبه انسولین انسانی در ناقل‌های بیانی گیاهی

Cloning of human insulin-like growth factor gene in plant expression vectors

92A99

بیوتکنولوژی گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

گیاهان تراریخت، بیورآکتورهای مناسبی برای تولید پروتئین‌های نوترکیب در سطوح بالا و با کیفیت بهتر می‌باشند. همسانه‌سازی ژن کدکننده پروتئین هدف در ناقل بیانی مناسب یکی از مراحل مهم در انتقال و بیان موفق پروتئین در گیاه مورد نظر می‌باشد. هدف از این تحقیق، همسانه‌سازی cDNAی فاکتور رشد شبه انسولین-1 (IGF1) در ناقلهای بیانی مناسب گیاهی بود. برای این منظور، ابتدا با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی، cDNAی ژن IGF1 تکثیر و با استفاده از سایت‌های برشی تعبیه شده در ساختار آغازگر در ناقل پایه pMCS5 وارد گردید. با توجه به مزایای غلات بدلیل کشت وسیع، بیوماس بالا، قابلیت ذخیره دانه و قابلیت استفاده خوراکی برای تولید پروتئین‌های دارویی، پس از توالی‌یابی، cDNA در یک ناقل مناسب برای انتقال و بیان پروتئین در غلات همسانه‌سازی گردید. همچنین با توجه به اینکه کلروپلاست‌های تراریخت پتانسیل بیشتری برای تولید پروتئین نوترکیب عملکردی در سطوح بالا دارند، cDNAی توالی‌یابی شده در دو ناقل اختصاصی برای انتقال و بیان IGF1 در کلروپلاست توتون نیز همسانه‌سازی گردید. در یکی از این ناقلها، ژن گزینشگر بوسیله دو توالی مستقیم LoxP احاطه شده تا امکان حذف ژن انتخابگر از طریق سیستم Cre/Lox پس از گزینش گیاهان تراریخت فراهم گردد.

Transgenic plants are suitable bioreactors for the production of recombinant proteins at high levels and qualities. Cloning of a gene encoding the target protein in proper expression vectors is one of the most important steps for successful integration and expression of target protein in plants. The purpose of this study was to clone insulin-like growth factor -1 (IGF1) cDNA in plant expression vectors. To this end, we amplified amplify IGF1 cDNA using a pair of specific primer followed by its cloning in pMCS5 basic vector. After sequencing, because of several advantages of cereals for production of biopharmaceuticals, such as high cultivation area and biomass, possibility of grain storage and usage as food and feed, we constructed suitable vectors for IGF1 integration and expression in cereals. In addition, as transgenic chloroplasts contain higher potential to produce elevated levels of functional recombinant proteins, the IGF1 cDNA was recloned in two chloroplast-specific vectors. In one of these vectors, selectable marker gene is flanked by two direct repeats of LoxP sequences, providing the marker gene excision after production of transgenic plants via Cre/Lox system.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

سرگل دارابی
Sargol Darabi

دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نویسنده مسئول

سونیا رمضانی
Sonia Ramazani

دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نویسنده مسئول

محمد احمدآبادی
Mohammad Ahmadabadi

دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجانm.ahmadabadi[AT]azaruniv.edu نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده