امروز پنجشنبه 31 خرداد 1397

شناسایی باکتری‌های اندوفیت گیاه برنج رقم چمپا و بررسی تاثیر آن‌ها بر خصوصیات رشد گیاه میزبان

Identification of bacterial endophytes from champa rice cultivar and study of their effects on growth properties of host plant

92A107

بیوتکنولوژی گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

اندوفیت‌های آپوپلاست یا سیم‌پلاست گیاهان موجب تحریک رشد گیاه، افزایش مقاومت به آفات و تنش‌ها و بهبود شرایط رشدی گیاه می‌شوند. هدف از مطالعه حاضر شناسایی اندوفیت‌های موجود در شش رقم برنج استان خوزستان و بررسی تاثیر آن‌ها در خصوصیات رشد گیاه میزبان می‌باشد. برای این منظور سوسپانسیونی از بذرهای استریل شده تهیه و با تلقیح به محیط LB اندوفیت‌های موجود در آن‌ها جداسازی و تعیین هویت شدند. توانایی این جدایه‌ها در تثبیت ازت، تولید اکسین و حل کردن فسفات سنجیده شد. اثر تیمار بذرهای رقم چمپا با اندوفیت‌های جداسازی شده از آن بر شاخص‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک ارزیابی شد. در نتیجه این تحقیق هفت اندوفیت از جنس‌های باسیلوس، استافیلوکوکوس و اروینیا از شش رقم برنج جداسازی شد. باکتری اروینیا قادر به تثبیت نیتروژن و انحلال فسفات و بیشترین تولید اکسین بود. تیمار گیاه با اروینیا به طور معنی‌داری موجب افزایش وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، طول اندام هوایی و افزایش تراکم تارهای کشنده گردید. همچنین میزان اکسین اختلاف معنی‌داری را با گروه شاهد نشان داد. تفاوت معنی‌داری بین تیمارهای مختلف در میزان کلروفیل a و همچنین کلروفیل b مشاهده نشد و تیمار فاقد اندوفیت میزان کلروفیل a و کلروفیل b بیشتری نسبت به تیمارهای دارای اندوفیت تولید کرده بودند. در حالی‌که تیمار فاقد اندوفیت بیشترین میزان کاروتنوئید را نسبت به سایر تیمارها تولید کرد. در نهایت می‌توان بر اساس نتایج این تحقیق پیشنهاد داد که باکتری اروینیا به عنوان یک اندوفیت تاثیر قابل توجهی در افزایش عملکرد گیاه برنج رقم چمپا دارد و باعث بهبود خصوصیات اساسی این گیاه می‌شود.

Endophytes are symbiont microorganisms within apoplast or symplast of plants that promote growth, control phytopathogens, increase plant resistance to stress and improve plant growth conditions. The aim of this study was identification of endophytes from six rice cultivars in Khouzestan province and assessment of their effects on growth of the host plant. For this purpose, a suspension was prepared from sterilized seeds, and their endophytes were isolated in LB broth. The ability of isolates in nitrogen fixation, auxin production and phosphate solubilizing was discovered. The seeds of Champa cultivar were then infected by endophytes and growth and physiologic outcomes of this treatment were studied. As a result of this study six endophytes belong to Bacillus, Staphylococcus and Erwinia genus were isolated from them only the Erwinia sp. was able to fix N2, dissolve phosphate and produced auxin more than others. Treatment with Erwinia sp. significantly increased the fresh and dry weight of aerial parts and root and aerial part length and density of hair roots. The auxin and carbohydrate content of treated rice with Erwinia sp. had significant difference than control. No significant difference was observed for chlorophyll a and b chlorophylls in different treatments and untreated plants produced more a and b chlorophylls. While there was significant difference for carotenoid between endophyte treated samples and untreated ones. Finally based on the obtained results it can be suggested that Erwinia sp. as an endophyte has significant effect on increasing of Champa cultivar performance and improvement main characteristics of this cultivar.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

سیدمنصور سیدنژاد
Seyed Mansoor Seyednejad

دانشگاه شهید چمران اهوازsm.seyyednejad[AT]gmail.com نویسنده مسئول

حسین معتمدی
Hosein Motamedi

دانشگاه شهید چمران اهواز نویسنده مسئول

آسیه سلیمانی
Asieh Soleimani

دانشگاه شهید چمران اهواز نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده