امروز پنجشنبه 31 خرداد 1397

بیان موقت ژن pgip2 و ژن کایمریک sppgip2-aaa-pgip1در Nicotiana benthamiana

Transient expression of pgip2 and chimeric sppgip2-aaa-pgip1 genes in Nicotiana benthamiana

94A212

بیوتکنولوژی گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

ایجاد مقاومت در برابر بیماری ها با استفاده از ژن های مقاوم به عامل بیماریزا در گیاهان یکی از راهکارهای بهبود محصولات زراعی در کشاورزی می باشد. پلی گالاکتوروناز ها با اشکال ایزو آنزیمی مختلف جزءاولین آنزیم هایی هستند که قارچ های فیتوپاتوژنیک جهت کلونیزاسیون در دیواره سلول گیاهی ترشح می کنند. برخی گیاهان نیز دارای پروتئین های PGIP (Polygalacturonase Inhibitor Proteins) متنوعی هستند که عملکرد مهارکنندگی اختصاصی علیه آنزیم های پلی گالاکتوروناز قارچی دارند. در این تحقیق سازه کایمریک حاوی ژنهای pgip1 و pgip2 و سازه حاوی ژن pgip2 جهت بیان موقت و بررسی فعالیت مهارکنندگی پروتئین کایمر در مقایسه با PGIP2 به برگ های گیاه توتون ترانسفورم گردید. حضور و بیان ژن بترتیب با استفاده از روش PCR و وسترن بلات تائید شد و در سنجش فعالیت آنزیمی به روش Caplet Assay پروتئین کایمری نسبت به پروتئین PGIP2 منفرد افزایش فعالیت نشان داد. در نتیجه پروتئین کایمریک طراحی شده از نظر بیولوژیکی فعال بوده و نسبت به PVPGIP2 منفرد قدرت مهارکنندگی بالاتری را نشان می دهد. پیش بینی می گردد با انتقال پروتئین کایمر به گیاهان زراعی گیاهان تراریخت مقاوم‌تری بدست آید.

Considerable progress has been made toward identifying and cloning genes involved in plant defense responses - one of the strategies to improve agricultural crops. The polygalacturonases (PGs) are among the first enzymes with different isomers produced during infections and colonization of phytopathogenic fungus in plant cell walls. Conversely, some of plant species have evolved polygalacturonase inhibitor proteins (PGIP) that specifically recognize and inhibit fungal PGs. This was exploited in order to construct a chimeric gene that contains pgip1 and pgip2 genes from Phaseolus vulgaris. For expression the fusion gene and pgip2 were transformed into tobacco by agroinfiltration method and the caplet plate assay activity of fusion protein has shown that the chimeric protein had high inhibitory activity against fungal PG enzyme. It can be used for the production of transgenic plants and planning a mutational strategy aimed to improve the recognition of fusion protein properties for inhibition of different PGs at the same time

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

رضا محمدزاده
Reza Mohammadzadeh

دانشگاه مراغهrmohamadzadeh[AT]maragheh.ac.ir نویسنده مسئول

محمدرضا زمانی
Mohammadreza Zamani

نویسنده مسئول

مصطفی مطلبی
Mostafa Motalebi

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده