امروز دوشنبه 7 خرداد 1397

بررسى بیان نسبى ژن پراکسیداز و فعالیت آنزیمى در سه گونه و رقم مرکبات در برابر باکتری عامل بلاست مرکبات Pesudomonas syringae pv. syringae

Peroxidase gene expression and antioxidant enzymes activity in three citrus genotypes in challenging with bacterial blast agent Pesudomonas syringae pv. Syringae

95A225

بیوتکنولوژی گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

بیماری بلاست مرکبات (Citrus blast) ازجمله بیماری‌های شایع در برخی از مناطق مرکبات خیز دنیا به‌استثنای مناطق گرمسیری است که عمدتاً به‌وسیله جدایه‌های Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss) Van Hall 1902 ایجاد می‌شود. واکنش گیاه به آلودگی توسط عوامل بیماری‌زا به‌وسیله‌ی تغییرات متابولیکی همچون، گونه‌های اکسیژن فعال و ژن‌های دخیل در مقاومت القایی سیستمیک ابراز می‌شود. سطح بیان ژن پراکسیداز با استفاده ازروش Real time و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت کاتالاز، پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز در سه گونه و رقم مرکبات (اوکیتسو، نارنج و لایم کوآت) در بازه‌های زمانی مختلف پس از تزریق باکتری در گلخانه موردبررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد میزان بیان ژن پراکسیداز در اوکیتسو و نارنج با مقاومت بالاتری هستند در 24 ساعت بعد از آلودگی در مقایسه با لایم کوآت به میزان اوج خود رسید درحالی‌که در دورگ حساس لایم کوآت در ساعت 48 بعد از آلودگی به میزان اوج خود رسید. میزان تولید آنزیم پراکسیداز در هر سه ژنوتیپ بعد از آلودگی روند صعودی دارد و در نارنج و اوکیتسو در ساعت 48 و در لایم کوآت در ساعت 72 به بیشترین میزان خود رسید. دو آنزیم کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز تنها در لایم کوات روند صعودی داشته است. درمجموع بیان ژن پراکسیداز و در پی آن تولید آنزیم در ارقام مقاوم (اوکیتسو و نارنج)، بالاتر از ژنوتیپ حساس (لایم کوآت) است و میزان تولید دو آنزیم کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز در ارقام مقاوم کاهش و درنتیجه بیشتر شدن پراکسید هیدروژن و افزایش مقاومت را در پی دارد.

Citrus blast is a widespread disease citrus in most citrus growing areas of the world except in tropical regions. The disease is predominantly incited by strains of Pseudomonas syringae pv. syringae. The reaction of the plants to infection with pathogen is manifested by metabolic changes in tissues exemplified by generation of reactive oxygen species and expression of genes involved in systemic acquired resistance (SAR). In the present study the expression of some defense genes including catalase, peroxidase and ascorbate oxidase was determined in three species and cultivar of citrus (Okitso Satsuma mandarin, Sour orange and limequat) using real-time PCR at different time intervals following injection-inoculation of the plant leaves. Expression of peroxidase peaked at 24 hours post inoculation (hpi) in satsuma mandarin and sour orange. Whereas in limquat it peaked at 48 hpi. The peroxidase level also showed an elevating trend, albeit more slowly, peaking 48 hpi in Okitso satsuma and sour orange and 12 hpi in limequat. The trend with catalase and ascorbate oxidase was the revers and elevated only in limequat plants. Therefore, the level of peroxidase in the resistant citrus species was higher than the susceptible limquat plant, whereas catalase and ascorbate oxidase levels was lower in the resistant species leading to build up of hydrogen peroxidase in the tissues appearance of the resistant phenotype.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

مهسا خاکساری
M Khaksari

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران. نویسنده مسئول

ولی اله بابایی زاد
V Babaeizadeh

دانشیار و استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.babaeizad[AT]yahoo.com نویسنده مسئول

حشمت الله رحیمیان
H Rahimian

دانشیار و استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران نویسنده مسئول

فرید بیگی
F Beygi

استادیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران، ایران. نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده